Terms of delivery

Back

Kursavgifter .
Kursavgiften följer Svenska rum nämndens fastställda prislista och är beroende av antalet undervisningstimmar i kursen. En undervisningstimme är 45 min. Kopierings- och materialavgifter debiteras skilt. För familjekurser betalar barnet 50 % av den vuxnas avgift .

Kursernas betalningsvillkor.
Anmälningen är bindande och när du anmält dig till en kurs får du räkningen hem per post före eller efter kursstarten. En separat e-post bekräftelse på att du är anmäld kommer bara om du anmält dig via internet. Räkningen skall betalas inom 14 dagar. För betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 5 € som läggs till fakturan. Obetalda avgifter skickas till indrivning. Personer under 18 år bör anmälas av en vuxen och räkningen skickas till målsman.

Betalning med betalcheck.
ePassi, Edenred, Eazybreak och Smartum gäller som betalningsmedel på arbetarinstitutets kurser. Du kan betala hela fakturan eller endast en del av den, med betalchecker på samservicekontoren. Ta alltid hela fakturan med! (skriv ut den från nätbanken om du har kontrakt med banken om e-fakturor). Kurser som inte kan betalas med betalchecker markeras med (s) i rubriken. Om fakturan har skickats till inkasseringsbyrån kan den inte heller betalas med betalcheck. Betalcheckarna är avsedda för personligt bruk och kan inte användas för att betala andra familjemedlemmars kurser.

Rabatt.
Arbetslösa har rätt till 50 % nedsättning av kursavgiften (inte på material- eller kopieringsavgifter) förutsatt att: kursen kostar över 15,00 €; inte är en matlagningskurs; inte är en kurs inom Öppna universitetet (ÖU). Nämn att du är arbetslös då du anmäler dig. Om räkningen redan har skickats går avgiften inte längre att halvera. Visa upp ditt arbetslöshetsintyg inom 7 dagar efter anmälningen, eller skicka en kopia till institutet. Om du anmäler dig till en kurs via internet och redan har skickat arbetslöshetsintyget i början av terminen bör du anmäla till arbis@esbo.fi att räkningen skall halveras.  Om du påbörjar en kurs som redan pågått halva terminen får du 50 % rabatt på kurspriset.

Annulleringar .
Om du vill annullera ditt deltagande i en kurs bör du ringa till Esbo arbis, tfn 09 816 57890. Du kan också annullera ditt deltagande genom att skicka e-post till arbis@esbo.fi senast 7 dagar före kursens början. Det går inte att avboka sitt deltagande genom att meddela läraren. Av dem som påbörjat en kurs debiteras hela kursavgiften. Om annullering sker senare än 7 dagar före kursstarten debiteras alltid 10 € i annulleringsavgift och för kurser med materialkostnader debiteras också de kostnaderna. Betalda avgifter återbetalas inte.

En kurs kan inhiberas om inte det fastställda minimiantalet studerande uppfylls. Vi kontaktar i så fall de anmälda.

Om läraren är förhindrad att hålla en lektion och det inte går att få en vikarie, försöker vi nå alla elever och meddela (via textmeddelande, e-post eller per telefon) att lektionen är inhiberad. Inhibering av en lektion berättigar inte till sänkt kurspris eller till en ersättande lektion.


Försäkringar.
Kontrollera din försäkring innan du börjar på en kurs. Varken vuxna eller minderåriga är försäkrade av institutet.